ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A SZABÁLYZAT CÉLJA

Az Adatkezelési Szabályzat a www.hegpont.hu weboldal látogatóinak, illetve az Ajánlatkérés menüpontban megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg. Az adatok kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá az 1998. évi VI. adatvédelemről szóló törvények, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok az iránymutatóak.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdek céljából hivatalosan elrendeli. A vevő az ajánlatkérés vagy rendelés leadásakor önkéntes hozzájárulását adja adatai kezeléséhez.

 

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Hegpont Kft  tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait. Ön, mint felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja.

A honlap látogatása során bizonyos tartalmak automatikusan generálódnak a honlapot futtató webszerveren (pl. a látogató IP címe, a látogatás időpontja, továbbá a böngésző és operációs rendszer típusa). Ezeket az adatokat kizárólag arra használjuk, hogy a honlap forgalmát figyelemmel kísérjük, illetve a további fejlesztéseink érdekében megismerjük Felhasználóink látogatási szokásait. Ezeket az adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel.
Amennyiben további kérdése, illetve észrevétele lenne, kérjük, keresse munkatársunkat az info@hegpont.hu e-mail címen.

 

ÜZEMELTETŐI, ADATKEZELŐI-, ADATFELDOLGOZÓI ÉS CÉGADATOK:

Cégnév: Hegpont, Kereskedelmi és Szolgáltató  Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Hegpont Kft.
Cégjegyzékszáma: 01-09-716796
Székhely: 1118 Budapest, Alsóhegy utca 34.
Postacím, levelezési cím: 2360 Gyál Kőrösi út 49.
Adószám: 13060626-2-43

Elektronikus elérhetőség: info@hegpont.hu
Honlap címe: www.hegpont.hu
Telefonos elérhetőség: +36 29 75 15 36

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS KEZELT ADATOK KÖRE

A Hegpont Kft. a látogató megadott adatait kizárólag ajánlat adás, illetve a rendelések teljesítésének megvalósulása céljából, valamint a megrendelés tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá a vevő által kért egyéb műveletek céljából kezeli. Ezen belül: az e-mail cím a kapcsolattartást, az egyéb adatok a nyújtott szolgáltatás teljesítésének megvalósulását, kézbesítést, valamint számlázást szolgálják.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Hegpont Kft. az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja, és erről a vevőt tájékoztatja Az adatkezelés megszűnik az adatok az adatkezelő általi törlésével.

Az adatok törlésének határideje: A kezdeményezés beérkezését követően 30 napon belül, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Látogató: az adatkezelő által működtetett oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy.

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel, így Felhasználókkal kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, Látogatókra vonatkozó következtetés. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Hozzájárulás: Felhasználók kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezésüket adják a rájuk vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: Felhasználók azon nyilatkozata, amellyel személyes adataik kezelését kifogásolják, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kérik;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Adattovábbítás: ha az adatkezelő vagy más személy az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos a Látogatóval, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. Harmadik személynek minősülnek a jelen Tájékoztató vonatkozásában az alábbi Szolgáltatók melyek és a Hegpont Kft.között fennálló érvényes és hatályos adatvédelmi megállapodás alapján, kezelik az adatokat.

 

– GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi

– Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

– Progen Kft H-1118Budapest, Homona utca 8/a

 

A Hegpont Kft. megbízásából a megrendelt termékek kiszállítását végzik, illetve ügyviteli rendszerünk karbantartását végzi (Progen Kft.).

 

Munkatárs: a Hegpont Kft.-vel munkaviszonyban, illetve foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személy


Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI

A Hegpont Kft., mint adatkezelő az ajánlatkérés és vásárlás során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá, továbbá a mindenkori csomagküldő részére teszi hozzáférhetővé azzal, hogy a Partnerek, kapcsolattartók személyes adatait részére továbbítja, kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztató fogalom meghatározás 8.pontja szerinti megbízás teljesítése érdekében.  Partnerek adatainak a mindenkori csomagküldő részére történő továbbításával összefüggésben Szolgáltató kijelenti és garantálja, hogy a közötte és a mindenkori csomagküldő között fennálló érvényes és hatályos szerződések alapján a mindenkori csomagküldő jogszavatosságot vállalt arra, hogy a továbbított adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban, illetve a jelen Tájékoztató alapját képező, fentebb hivatkozott jogszabályok rendelkezéseinek megtartásával kezeli. A  mindenkori csomagküldő magatartásáért a személyes adatokkal összefüggésben Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli. Amennyiben a Szolgáltató és a mindenkori csomagküldő között fennálló jogviszony az adatkezelés időtartama alatt bármilyen okból megszűnik, Szolgáltató erről a tényről a partnereket elektronikus levélben értesíti. A fentieken túlmenően a Hegpont Kft. jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett vevő egyidejű tájékoztatása mellett.

 

ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

A Hegpont Kft. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és munkatársai, az ügyviteli rendszert karbantartó férhetnek hozzá, továbbá a mindenkori csomagküldő részére teszi hozzáférhetővé azzal, hogy a Felhasználók személyes adatait részére továbbítja, kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztató fogalom-meghatározás 8. pontja szerinti megbízás teljesítése érdekében. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében történik: az önkéntesen megadott név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím. A szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, a cégünk által átadott személyes adatokat a megbízás teljesítését követően semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

 

A megrendelések csomagolása és postázása

Hegpont Kft.

 

Megrendelések kiszállítása/ Futárszolgálat:

Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Cím:2351 Alsónémedi

Adószám: 12369410-2-44

Cégjegyzék szám: 13-09-111755

Telefonszám: +36 1 802 0265

E-mail: info@gls-hungary.hu

 

Megrendelések kiszállítása:

Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószám: 10901232-2-44
Webcím: http://www.posta.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

 

Ügyviteli rendszer karbantartás:

Cégnév: PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 8/A
Adószám: 10788110-2-43
Webcím: http://www.progen.hu
E-mail: info@progen.hu

 

COOKIE-K, VAGYIS AZ INTERNETES NYELVEN, MAGYARUL: „SÜTIK”

A webshop rendszerének működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek bizonyos adatok, mégpedig a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az érintettől nem szükséges külön hozzájárulás, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az internetes hálózaton történő közléstovábbítás, illetve arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

 

SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA

Hegpont Kft kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI

Az adatkezelésben érintettek bármikor módosíthatják vagy törölhetik adataikat. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: Postai úton a 2360 Gyál Kőrösi út 49. címen illetve elektronikus levelezés útján az info@hegpont.hu e-mail címen.

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja. A kérelmet az Adatkezelő ügyfélszolgálati e-mail címére kell elküldeni (vevoszolgalat@erawan.hu).

 

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználók adatkezeléssel, illetve az oldal használatával kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) A NAIH vizsgálatát bárki kezdeményezheti, arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A NAIH-hoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A NAIH-hoz illetékmentesen és formai kötöttség nélkül intézhető beadvány.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a Honlapon történő közzététel napjával – azaz 2018. július XX. napjával – lép hatályba. Szolgáltató a jelen Tájékoztatót bármikor jogosult módosítani azzal, hogy a módosítások a közzététellel – azaz a Honlapon történő megjelenítéssel – lépnek hatályba. Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a Honlapon minden esetben a Tájékoztatónak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege legyen Felhasználók részére elérhető. A jelen Tájékoztató annak Szolgáltató által történő visszavonásáig marad hatályban.